Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2011 Untitled Page
Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Tài liệu - Văn kiện - Văn bản
Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2011
- Căn cứ Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2011 như sau:Download


Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính