Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 Untitled Page
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Tài liệu - Văn kiện - Văn bản
Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI;
- Căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương;
Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:Download


Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính