QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2010-2015 Untitled Page
Thứ Năm, ngày 1 tháng 9 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Tài liệu - Văn kiện - Văn bản
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2010-2015
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số 2026-QĐ/TW ngày 31/12/2010 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015;
- Căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015;
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:Download


Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính