Tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013
Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013
Thứ ba - 15/1/2013
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tài liệu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm 2013
Năm 2013, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013); 59 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2013); 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013); 6 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.

Ngày 22-7-2010, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 45-CT/TW về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao. Ngày 28-12-2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn 68-HD/BTGTW về tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện như sau:

I- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ

- Nêu bật những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, đặc biệt là các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Chú ý phát hiện, giới thiệu điển hình nhân tố mới.
- Tổ chức ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
- Biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu tấm gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó, tập trung giới thiệu những giải pháp, những việc làm cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém của các cấp, các ngành.
- Tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành. Phản ánh không khí đón Xuân của nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

2- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
- Giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3- Kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2013)

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống, tạo sự gắn bó, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tiếp tục đoàn kết xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch vững mạnh; củng cố vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối trong các cơ quan Trung ương.

4- Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)

- Tuyên truyền giáo dục khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.
- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
- Phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.

5- Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

- Tuyên truyền giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; những kết quả đã đạt được; những điển hình tiên tiến, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Các tổ chức đảng, tuỳ điều kiện của cơ quan, đơn vị mình, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình để cho báo chí tuyên truyền, biểu dương.
- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6- Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013)

- Tổ chức tuyên truyền nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.
- Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
- Tuyên truyền những hoạt động thiết thực chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ vào năm 2014.

7- Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013)

- Tổ chức tuyên truyền rõ bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Kết hợp với tuyên truyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

8- Tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Trung ương khóa XI

Tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

9- Tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương

Các đảng ủy phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Trung ương.

II- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1- Hình thức kỷ niệm

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2013 theo thông lệ năm lẻ.
Các tổ chức đảng không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, v.v. hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại các cơ quan, đơn vị.
- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các đảng bộ tham mưu cho cấp uỷ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
- Rà soát, thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam…Quan tâm giúp đỡ các đối tượng cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, là con em các gia đình chính sách.

2- Hình thức tuyên truyền

- Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các đảng ủy phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo cơ quan báo chí của ngành có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tăng cường xuất bản sách, báo, ấn phẩm nhân các dịp kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản, không để lọt các ấn phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội.
- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.
- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Khối. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.
- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các đảng bộ trực thuộc Khối.
- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các cơ quan, đơn vị mình.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối có nhiệm vụ:
- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn của đất nước ở cơ quan, đơn vị mình;
- Chỉ đạo các trang báo ngành xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, băng, đĩa, hình về lịch sử, truyền thống, về những nhân tố điển hình để tuyên truyền rộng rãi trong cơ quan, đơn vị.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Qúy Tỵ!
2- Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2013)!
3- Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)!
4- Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1986 - 1/5/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)!
5- Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!
6- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
7- Nhiệt liệt chào mừng 6 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2013)!
8- Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013)!
9- Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013)!
10- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
11- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI!
12- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
13- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
14- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
15- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2015-2020 (11/5)
Đảng ủy Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013 (14/1)
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 (14/1)
Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 (13/1)
Tổng kết Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” giai đoạn 2010-2012 (13/1)
Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT: Nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 (12/1)
Đảng ủy Bộ GTVT triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị (10/1)
Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nứ Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XI (10/1)
Tổ chức Hội Phụ nữ trong cơ quan chuyên trách - Cơ sở nền tảng thu hút nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động Hội. (10/1)
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (9/1)
Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính